MOCIÓ SOBRE EL MODEL DE PLURILINGÜISME

 

    Pere Manuel Aragó,  portaveu del grup municipal Compromís                                   a l’Ajuntament de Cullera, a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3 de l’esmentat text reglamentari, presenta al Plenari per al seu debat i aprovació si s’escau, la següent

 

MOCIÓ SOBRE EL MODEL DE PLURILINGÜISME

 

 

 

  • Que els actuals programes d’educació bilingüe (PEV, PIL i PIP) siguen la base dels programes plurilingües i que els centres puguen augmentar la presència de l’anglés a través de projectes o d’àrees, d’acord amb les seues possibilitats organitzatives i amb el context sociolingüístic en el qual es troben. Proposem que els programes siguen denominats PPEV, PPIL, PPIP. Que els programes tinguen una continuïtat i manteniment en el pas de Primària a Secundària.

 

  • Que l’elaboració del Disseny Particular de Programa (DPP) corresponga als centres educatius en funció dels seus propis contextos i amb coherència respecte a les avaluacions externes realitzades o que s’hagen de realitzar. En el cas del PPIP, que es determine com a mínim l’àrea de Coneixement del Medi a partir del 1r curs d’Educació Primària, tal i com s’indica en l’actual normativa dels Programes d’Educació Bilingüe Enriquits (Ordre de 30 de juny de 1998). Més enllà de l’Àrea de Coneixement del Medi i de Llengua, el DPP del PPIP contemplarà la possibilitat d’ampliar més àrees en valencià segons les necessitats de cada context educatiu, per aconseguir la competència lingüística real de les dues llengües oficials per part de l’alumnat. 
  • Que l’exempció de l’àrea de valencià tindrà sempre un caràcter temporal en tot el territori valencià.

 

  • Tal com estableix el marc legal àmpliament consensuat (Estatut d’Autonomia, LUEV, LOE), que es tinguen en compte els últims resultats de la recerca envers el desenvolupament multilingüe de l’alumnat, on es destaca la necessitat de promocionar la llengua pròpia i l’estrangera en comunitats bilingües (amb una llengua predominant i una minoritzada). Aquesta apareix com a única via per aconseguir un trilingüisme productiu. S’ha de considerar l’efecte neutralitzador de la llengua predominant (castellà) sobre la llengua minoritzada (valencià) i l’estrangera (anglés), sobretot en Infantil. Cal fixar-se en els resultats científics que s’han publicat en els últims deu anys i que confirmen els avantatges del bilingüisme productiu en l’adquisició de l’anglés com a tercera llengua. Cal incidir en l’avaluació, els resultats han de legitimar els itineraris emprats. L’avaluació diagnòstica ha de contemplar l’avaluació de les competències plurilingües de l’alumnat.

 

  • Que la metodologia que s’aplique per dur endavant els programes plurilingües es base en el TIL (Tractament integrat de llengües) i TILC (Tractament integrat de llengua i contingut) i per a això cal formació específica destinada al professorat.

 

  • Que es cataloguen lingüísticament en valencià totes les places del professorat del Sistema Educatiu Valencià. Per a l’eficiència dels programes educatius tot el personal docent ha d’estar capacitat en les dues llengües oficials. L’administració educativa ha de dotar de recursos per tal què els docents assolesquen la capacitació exigida.

 

  • Que es propicie un període de debat i reflexió en els centres perquè puguen determinar les seues necessitats de recursos i formació. Els centres necessiten un curs d’antelació per preparar el seu DPP i organitzar el centre i el professorat en funció de les noves necessitats del programa. A més, cal assegurar a les famílies la informació suficient abans de la presentació de sol·licitud de plaça en els centres educatius.

 

  • Que es dote els centres de recursos materials i personals suficients per a garantir el correcte desenvolupament dels programes. Que s’assegure la formació del professorat i que es promocione l’edició de materials des d’una perspectiva plurilingüe.

 

  • Que es tinga en consideració tot el document “L’escola valenciana. Un model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià” elaborat per la UEM de la Universitat d’Alacant i que compta, des de febrer del 2011, amb el suport i consens de tota la Comunitat Educativa i científica.

 

Tots els punts exposats estan recollits en l’anàlisi de l’esborrany del Decret que aporta la comissió d’educació d’Escola Valenciana.

 

Aquest document que presentem està avalat i subscrit per les següents institucions i entitats:

UNIVERSITAT D’ALACANT

UNIVERSITAT JAUME I

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA

UEM – UJI

UEM – UA

CONFEDERACIÓ d’AMPAS GONZALO ANAYA DE LA CV

FAPA Castelló Penyagolosa

FAPA-València

FAPA Enric Valor Alacant

ASSOCIACIÓ DE DIRECTORS DE PRIMÀRIA

ASSOCIACIÓ DE DIRECTORS DE SECUNDÀRIA

ASSOCIACIÓ D’INSPECTORS

CCOO PV

FE CCOO PV

STEPV

INTERSINDICAL VALENCIANA

UGT PV

FETE-UTG PV

BEA

CAMPUS JOVE

SEPC

ESCOLA VALENCIANA – FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA

ACPV

CA REVOLTA

SOCIETAT CORAL EL MICALET

ASSOCIACIÓ D’EDITORS DEL PAÍS VALENCIÀ

ASSOCIACIÓ D´ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA

PSPV-PSOE

COMPROMÍS

EUPV

ERPV

ELS VERDS

Per tot això, proposem al Ple els següents

ACORDS

            1.- El Ple de L’Ajuntament de Cullera acorda la seua conformitat i adhesió al manifest elaborat  per Escola Valenciana i recoltzat per 33 instituciones i entitas.

            2.- El Ple de l’Ajuntament de Cullera sol.licita a la Honorable Consellera d’Educació, Formació i ocupació reitre l’esborrany  de plurilingüísme i es tinga en consideració tot el document “L’escola valenciana. Un model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià” elaborat per la UEM de la Universitat d’Alacant i refrendant per totes les institucions i entitats abans relacionades.

 

Signat: Pere Manuel Aragó

Cullera, 18 de juny de 2.012

 

Arxivat en: Documents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *